Module P.1 Planning met langstlevende partner

Model P.1 Overlijden een van de (huwelijk/geregistreerd/samenlevend) partners met kinderen

Rekentool voor de financiële gevolgen bij de vererving zonder en met testament en
signalering mogelijke knelpunten en alternatieven. 

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

De  beschrijving  (pdf)  P.1 is te downloaden via de download pagina,  en de rekenmodule  P.1 vanaf de producten pagina.

Voorbeeld in het rekenmodel

In dit rekenmodel is een voorbeeld uitgewerkt, waarin uitgegaan wordt van een woning, met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 170.000.

De nalatenschap is hierbij 50% van het vermogen van € 170.000 dus € 85.000 te verdelen over de partner en 2 kinderen. Door het langstlevende principe blijft het vermogen bij de overblijvende partner en krijgen de kinderen een vordering op de partner. Het kindsdeel blijft onder de vrijstellingen waardoor er geen erfbelasting verschuldigd is.

Toch kan het raadzaam zijn om in een testament vast te leggen dat een bepaald deel het erfdeel wat aan de partner toevalt door te schuiven naar de kinderen of kleinkinderen, die de zelfde vrijstelling kennen als een kind, om de vrijstellingen volledig te benutten. Hierdoor wordt de schuld van partner B aan de erven in de nalatenschap groter en zal er bij diens overlijden dus minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Andersom kan ook, ingeval de  erfdelen van de kinderen hoger zijn dan de vrijstellingen, die overschrijding toe te delen aan de langstlevende partner, om daardoor de erfbelasting te verminderen.  Wel moet bezien worden of dit niet een  ongunstig effect kan hebben bij diens overlijden.  Dit zal niet het geval zijn als de oudedagsvoorziening (AOW/pensioen/lijfrente) niet toereikend is voor het levensonderhoud van de overblijvende partner en er  dus op het vermogen ingeteerd gaat worden.

In de rekenmodellen is de rentevoet over de schulden aan de erven op 0 gesteld en toont dus het effect van het maximaliseren van de vrijstellingen.

Na het overlijden partner A kan nog aan de rente-afspraken worden gesleuteld. Wel moet het testament daartoe de mogelijkheid bieden. Het testament moet dan de mogelijkheid bevatten dat de rente over de erfdelen na overlijden door de langstlevende echtgenoot in overleg met de kinderen kan worden vastgesteld.

Belangrijke aandachtspunten

Overleg altijd met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het
testament vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige
omstandigheden of componenten toch anders beoordeeld moeten worden. 

De wet staat toe dat onder bepaalde voorwaarden de erfgenamen zelf een andere verdeling van de nalatenschap  kunnen afspreken, mits het testament in deze mogelijkheid voorziet. Bij een langstlevende wettelijke verdeling houden de kinderen hun erfdeel in de vorm van een vordering tegoed en kan in het testament een rente worden opgenomen.  Zo is het mogelijk in een testament op te nemen dat de vorderingen renteloos zijn of juist zullen oprenten met een vast rentepercentage. Dit oprenten kan uit fiscaal oogpunt wenselijk zijn, namelijk in het kader van besparing van erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De oprenting is fiscaal onbelast voor de bepaling van de erfbelasting bij het tweede overlijden.

Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familie verhouding of financiële samenstelling van het vermogen belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Wellicht leidt deze feitenkennis nog tot bijstellingen in de testamenten van beide partners bij eerst overlijden.

Denk ook aan een WLZ clausule om te voorkomen dat het vermogen moet worden “opgegeten” bij opname in zorginstelling en de aanspraken van de kinderen daardoor  verdampen, terwijl er wel erfbelasting is betaald. Een aanrader is maken van een levenstestament.

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te verstrekken. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt deze module downloaden voor €  5,-   in plaats van € 10,-.