Module P.1 Planning met langstlevende partner

Model P.1 Nalatenschap/erfbelasting van een van de (huwelijk/geregistreerd/samenlevend) partners met kinderen

Voorbeeld in dit rekenmodel P.1

In dit rekenmodel is een voorbeeld uitgewerkt, waarin de partners 3 eigen kinderen hebben,  waarvan 1 overleden met 2 kleinkinderen, 1 stiefkind en daarnaast nog 3 andere kleinkinderen (totaal 5 dus). En met een gemeenschappelijk vermogen bestaande uit een woning, met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 300.000. Verder hebben beide partners ook nog een klein bedrag aan eigen vermogen.

Uitwerking volgens wettelijke verdeling

De eerste berekening volgt de wettelijke verdeling (verdeling bij versterf). De nalatenschap is hierbij 50% van het vermogen van € 300.000 dus € 150.000 plus € 24.000 eigen vermogen van partner A, te verdelen over partner B en 3 kinderen. Stiefkind ontvangt niets, alleen bij testament. Door de langstlevende bepaling blijft het vermogen bij de overblijvende partner en krijgt elk kind een vordering op de partner van € 43.500. Uw persoonlijke situatie uitwerken in P.2
Er wordt op het erfdeel een rentefactor toegepast die groter wordt naarmate de leeftijd van de achterblijvende partner afneemt. Bij een leeftijd van 70 voor partner B zal in het gegeven voorbeeld voor de kindsdelen de erfbelasting € 734 bedragen. 

Uitwerking met aangepaste verdeling in testamenten van beide partners

In P.1 is vervolgens een testamentair alternatief uitgewerkt waarbij van het erfdeel voor de langstlevende partner € 34.400 is doorgeschoven naar kinderen en kleinkinderen, om zo maximaal van de vrijstellingen te profiteren.  Hierdoor wordt de schuld van partner B aan de erven in de nalatenschap groter, daalt het vermogen van partner B en zal er bij diens overlijden dus minder erfbelasting verschuldigd. 

Wordt dit principe ook toegepast bij de verdeling van de nalatenschap van de langstlevende partner B (module P.2), dus ook hier weer maximaal profiteren van de vrijstellingen, dan daalt de uiteindelijk te betalen erfbelasting van ca € 12.500 tot  € 0,-.

In de rekenmodellen is de rentevoet over de schulden aan de erven op 0 gesteld en toont dus het effect van het maximaliseren van de vrijstellingen.

Soms kan het raadzaam zijn als de  erfdelen van de (klein)kinderen hoger zijn dan de vrijstellingen, die overschrijding toe te delen aan de langstlevende partner, om daardoor de erfbelasting te verminderen.  Wel moet bezien worden of dit niet een  ongunstig effect kan hebben bij diens overlijden.  Dit zal niet het geval zijn als de oudedagsvoorziening (AOW/pensioen/lijfrente) niet toereikend is voor het levensonderhoud van de overblijvende partner en er  dus op het vermogen ingeteerd gaat worden.

Omzetten naar uw persoonlijke situatie

Door de in de module uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen, krijgt u in beeld hoe de mogelijke verdeling en daaruit voortvloeiende erfbelasting zal uitvallen en welke ruimten er zijn om die erfbelasting te verlagen. 

Belangrijke aandachtspunten

Overleg altijd met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het
testament vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige
omstandigheden of componenten toch anders beoordeeld moeten worden. 

De wet staat toe dat onder bepaalde voorwaarden de erfgenamen zelf een andere verdeling van de nalatenschap  kunnen afspreken, mits het testament in deze mogelijkheid voorziet. Bij een langstlevende wettelijke verdeling houden de kinderen hun erfdeel in de vorm van een vordering tegoed en kan in het testament een rente worden opgenomen.  Zo is het mogelijk in een testament op te nemen dat de vorderingen renteloos zijn of juist zullen oprenten met een vast rentepercentage. Dit oprenten kan uit fiscaal oogpunt wenselijk zijn, namelijk in het kader van besparing van erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De oprenting is fiscaal onbelast voor de bepaling van de erfbelasting bij het tweede overlijden.

Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familie verhouding of financiële samenstelling van het vermogen belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Wellicht leidt deze feitenkennis nog tot bijstellingen in de testamenten van beide partners bij eerst overlijden.

Denk ook aan een WLZ clausule om te voorkomen dat het vermogen moet worden “opgegeten” bij opname in zorginstelling en de aanspraken van de kinderen daardoor  verdampen, terwijl er wel erfbelasting is betaald. Een aanrader is maken van een levenstestament.

Downloaden van de beschrijving Module P.1

De beschrijving van de rekentool (PDF) kan ingezien en gratis gedownload worden, zodat nagegaan kan worden of deze module ook in uw situatie kan helpen bij een verlagen van de erfbelasting.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

Bestel de excel rekenmodule P.1

Rekentool voor de financiële gevolgen bij de vererving zonder en met testament en signalering mogelijke knelpunten en alternatieven. 

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

De rekenmodule P.1 is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik  voor € 12,50 (incl btw).  

Aanvraag voor een uitwerking van module P.1

Omdat niet iedereen handig is in het gebruik van dergelijke programma’s is er per module een invulformulier beschikbaar aan de hand waarvan bij Ad Arma die module ingevuld wordt en de uitkomst als PDF  wordt teruggemaild.

Stap 1. Lees vooraf wel de beschrijving P.1 zodat duidelijk wordt welke gegevens belangrijk zijn.

Stap 2:Ga naar aanvraag P.1 vul het formulier in en verstuur.

Stap 3: voor de korting van € 5 ga naar Doneer  voor een kleine gift aan ‘Metakids’.

Stap 4: opdrachtbevestiging, hierna volgt vanzelf de betaling. 

Voor deze service bedraagt de vergoeding € 25,- (incl btw), na een donatie aan Metakids € 20,-

Gezamenlijk steunen we de Stichting Metakids

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te verstrekken. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u heeft een kortingsbon van € 5,-.