Module G.1 Planning met langstlevende partner geen kinderen

Module G.1 Nalatenschap en erfbelasting aan een langstlevende partner en geen (stief)kinderen.

Voorbeeld in dit rekenmodel G.1

In dit rekenmodel is een voorbeeld uitgewerkt , waarin wordt uitgegaan van een gemeenschappelijk vermogen bestaande uit een woning, met een kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 350.000. Partner A beschikt nog over een eigen spaargeld (uit erfenis) van 40.000; partner B kostbaarheden (familie-sierraden/kunstvoorwerpen) van Partner A heeft nog 1 in leven zijnde zuster (geen kinderen) en 2 overleden broers, samen 4 kinderen. Deze familie van partner A kan alleen van partner B erven als deze hen in het testament heeft opgenomen. 

Partner B heeft nog 2 in leven zijnde broers, samen 3 kinderen. 1 overleden zuster met 3 kinderen. Deze familie van partner B kan alleen van partner A erven als deze hen in het testament heeft opgenomen.

In het voorbeeld dat is uitgewerkt in modules G.1 en G.2 worden in de testamenten de broers en zusters van beide partners gelijk bedeeld.
Om de toekomstige erfbelasting te verminderen is in dit voorbeeld het erfdeel voor partner B, verminderd met de som van de toekenningen aan familieleden van alle broers en zusters ter grootte van de vrijstelling per persoon.

Uitwerking volgens wettelijke verdeling

De eerste berekening volgt de wettelijke verdeling (verdeling bij versterf). De nalatenschap is hierbij 50% van het vermogen van € 350.000 dus € 175.000 plus € 40.000 eigen vermogen van partner A, toe komende aan partner B. Door de hoge vrijstelling is er geen erfbelasting verschuldigd.

Uitwerking met aangepaste verdeling in testamenten van beide partners

In G.1 is vervolgens een testamentair alternatief uitgewerkt waarbij van het erfdeel partner A voor de langstlevende partner € 60.600 is doorgeschoven naar  de toekomstige erfgenamen van beide partners (broers/zusters en diens kinderen en kleinkinderen), om zo maximaal van de vrijstellingen te profiteren.

 De hypotheek is verhoogd voor de financiering van de uitkeringen.  Hierdoor daalt het vermogen van partner B en zal er bij diens overlijden dus minder erfbelasting verschuldigd zijn. Wordt dit principe ook toegepast in de nalatenschap van partner B, dus maximaal profiteren van de vrijstellingen, dan daalt de erfbelasting nog verder.

Omzetten naar uw persoonlijke situatie

Door de in de module uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen, krijgt u in beeld hoe de mogelijke verdeling en daaruit voortvloeiende erfbelasting zal uitvallen en welke ruimten er zijn om die erfbelasting te verlagen. .

Aangeraden wordt de berekeningen voor beide partners te doen als de leeftijd sterk afwijkend is, maar ook als één of beiden nog een eigen vermogen hebben.

Belangrijke aandachtspunten

Overleg altijd met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of componenten toch anders beoordeeld moeten worden. 

Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familie verhouding of financiële samenstelling van het vermogen belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Wellicht leidt deze feitenkennis nog tot bijstellingen in de testamenten van beide partners bij eerst overlijden.

Downloaden van de beschrijving Module G.1

De beschrijving van de rekentool (PDF) kan ingezien en gratis gedownload worden, zodat nagegaan kan worden of deze module ook in uw situatie kan helpen bij een verlagen van de erfbelasting.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

Bestel de excel rekenmodule G.1

Rekentool voor de financiële gevolgen bij de vererving zonder en met testament en signalering mogelijke knelpunten en alternatieven. 

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

De rekenmodule G.1 is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik  voor € 12,50 (incl btw).  

Aanvraag voor een uitwerking van module G.1

Omdat niet iedereen handig is in het gebruik van dergelijke programma’s is er per module een invulformulier beschikbaar aan de hand waarvan bij Ad Arma die module ingevuld wordt en de uitkomst als PDF  wordt teruggemaild. 

Stap 1. Lees vooraf wel de beschrijving G.1 zodat duidelijk wordt welke gegevens belangrijk zijn.

Stap 2:Ga naar aanvraag G.1 vul het formulier in en verstuur.

Stap 3: voor de korting van € 5 ga naar Doneer  voor een kleine gift aan ‘Metakids’.

Stap 4: opdrachtbevestiging, hierna volgt vanzelf de betaling. 

Voor deze service bedraagt de vergoeding € 25,- (incl btw), na een donatie aan Metakids € 20,-

Gezamenlijk steunen we de Stichting Metakids

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te verstrekken. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u heeft een kortingsbon van € 5,-.-.