Erfbelasting verlagen door nalatenschap planning

zicht op vererving nalatenschap

“Het leven is niet eeuwig en eindigt meestal onverwacht;

en soms zelfs tijdens het leven, raak je de grip hierop kwijt.

Sta stil bij de mogelijke gevolgen en demp onnodige financiële last.”

Vraag is:  hoe?

Met een goed testament!

Hoeveel erfbelasting afgerekend moet worden is geheel afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de verdeling over de erfgenamen (partner, kinderen, kleinkinderen etc.).  Door daarbij gerichte keuzes te maken en dat in testamenten te laten vastleggen, is het zeker mogelijk om die erfbelasting aanzienlijk te verminderen en dat verschil binnen de familie te houden. Dat het in Nederland om aanzienlijke bedragen gaat blijkt wel uit het feit dat in 2020 door de belastingdienst ca  € 2.300.000.000 aan schenk- en erfbelasting is geïncasseerd.

Terwijl het  bij een kleine nalatenschap van € 100.000 al enkele duizenden euro’s  kan betekenen, is er volgens publicaties van ouderenorganisaties over het algemeen bij de senioren maar weinig serieuze aandacht voor.  Waarschijnlijk doordat het praten over zowel je financiën als het overlijden beladen onderwerpen zijn, waar binnen families maar zelden over gesproken wordt. Toch is het advies om hier eens serieus naar te kijken; immers jaarlijks bij de aangiften IB kijken we of er ergens nog een paar honderd euro belasting kunnen besparen, terwijl bij de  erfbelasting uiteindelijk om veel hogere bedragen gaat. 

In de testamenten worden veelal alleen de achterblijvende partner en kinderen als erfgenamen opgenomen;  en wordt er dus geen gebruik gemaakt van de vrijstellingen voor  de (achter)kleinkinderen, wat een forse besparing voor de erfbelasting kan betekenen.  De algemene tip  “Kijk naar het optimaal gebruik  maken van de vrijstellingen ook voor klein – en achterkleinkinderen.

Recente ervaringen met nalatenschappen en erfbelasting hebben geleid tot het ontwerpen en bouwen van enkele rekenmodules *) die met de verschillende variabelen helpen bij het vinden van alternatieve verdelingen met een lagere belastingdruk. 

Zicht en Grip op uw nalatenschap

In onze aanpak “Zicht en Grip op uw nalatenschap” benoemen we een zestal situaties, waarin een testament sturend kan zijn voor een zodanige verdeling van de nalatenschap dat dit een aanzienlijke vermindering van erfbelasting tot gevolg kan hebben.  Het zijn modellen, die op basis van een aantal omstandigheden en factoren een uitkomst berekenen; neem dit niet klakkeloos over maar bespreek dit  altijd met de notaris, mogelijk zijn er nog andere aandachtspunten die van belang zijn.  Daarnaast is het ook zinvol om te becijferen of er financiële ruimte is om door middel van (onbelaste) schenkingen bij leven de hoogte van de nalatenschap al enigszins omlaag te brengen. Ook hier geldt “alle beetjes helpen”. Ook de erfbelasting kent een schijventarief, dus als het hogere tarief vermeden kan worden, dan scheelt dat heel veel geld.

De brochure “Zicht en Grip op vererving van uw nalatenschap” is gratis te downloaden, daarin worden deze rekenmodules kort beschreven.

De rekenmodules bevatten een leidraad en een eenvoudig voorbeeld dat u verder geheel kunt omzetten naar uw persoonlijke situatie en wensen. Een beschrijving van elke module (als PDF) kan gratis gedownload worden zodat duidelijk wordt of de uitwerking aansluit bij de persoonlijke situatie.

De rekenmodules bevatten een leidraad en een eenvoudig voorbeeld dat u verder geheel kunt omzetten naar uw persoonlijke situatie en wensen. Een beschrijving van elke module (als PDF) kan gratis gedownload worden zodat duidelijk wordt of de uitwerking aansluit bij de persoonlijke situatie.

Alleen voor het gebruik van de rekenmodules wordt een kleine vergoeding gevraagd  ( € 12,50 incl btw); bij een donatie van minimaal €10,- aan de Stichting Metakids nog met een korting van € 5,-.

Weinig computerkennis? Dan hebben we een invulformulier beschikbaar, waarmee wij voor u de module invullen en u het resultaat aan u terugmailen. Kosten hiervoor zijn € 25,- incl btw.  Ook hier een korting van € 5 na een donatie aan Metakids.

En gezamenlijk steunen we de Stichting Metakids

Nieuwsgierig of een van deze rekenmodules u wel zou kunnen helpen met het aanreiken van alternatieven om die erfbelasting te verlagen, dan kunt u die module downloaden, tegen een kleine kostenvergoeding en een kleine directe donatie **) aan een goed doel als “Oud geld helpt jong leven”. De rekenmodellen kunnen ook gebruikt worden bij de aangifte erfbelasting voor de berekening van de af te rekenen erfbelasting.

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze modules uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te doen. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt een module downloaden ( of een berekening aanvragen) met  een korting van €  5,- !!

U beschikt niet over Microsoft Excel op PC/laptop.

De modules zijn Excel bestanden. Voor particulieren die geen MS Word en Excel programma op hun computer of tablet hebben is er gratis een eenvoudige versie beschikbaar op internet. 

Voor meer uitleg : Zie www.seniorweb.nl/artikel/beginnen-met-excel-online ;  Op www.seniorweb.nl  vindt u nog veel meer praktische tips over omgaan met computers, tablets etc.