Module Az Planning voor alleenstaande geen kinderen

Module AZ Overlijden van alleenstaande zonderen kinderen

Voorbeeld in rekenmodule AZ

In dit rekenmodel is een voorbeeld opgenomen, waarin is uitgegaan van een woning, met een
kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal €  280.000.

Door het ontbreken van eigen nakomelingen en zonder testament komen nu de ouders van
de overledene en hun afstammelingen in beeld. In het voorbeeld zijn er 2 broers en zusters
nog in leven, is er 1 overleden met 2 kinderen. Het vermogen wordt dus opgesplitst in 3 delen, waarvan 1 deel weer in 2 delen. 

Uitwerking volgens wettelijke verdeling

Zonder testament dan wel met een testament dat de wettelijke verdeling volgt, is in dit voorbeeld aan erfbelasting ca € 81.300 verschuldigd. De reden van dit hoge bedrag komt doordat de vrijstellingen zeer laag  zijn ( ca 2.300 per persoon) en het tarief zeer hoog 30-40%.

Uitwerking met aangepaste verdeling in testament

Wanneer in het testament wordt opgenomen dat gelet op de vrijstellingen ook de kinderen en kleinkinderen van de wettelijke erfgenamen  een aandeel ontvangen ter hoogte van die vrijstellingen en wat kleine legaten aan goede doelen,  wordt in het gegeven voorbeeld de belastingclaim ca 15% verlaagd naar ca € 68.000.

Als de uiteindelijke belastingclaim veel hoger uitvalt dan als wenselijk gezien wordt, en de
verwachting is dat er voldoende inkomen en vermogen is om reeds bij leven aan toekomstige erfgenamen kleine schenkingen (binnen de vrijstellingen voor schenkingen) te doen, kan daarmee de toekomstige belastingclaim aanzienlijk verlaagd worden. Dit heeft ook nog positieve effecten voor de belastingclaim voor box3 in de inkomstenbelasting.

Omzetten naar uw persoonlijke situatie

Door de in de module uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen, krijgt u in beeld hoe de mogelijke verdeling en daaruit voortvloeiende erfbelasting zal uitvallen en welke ruimten er zijn om die erfbelasting te verlagen. .

Belangrijke aandachtspunten

Overleg met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament
vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of
componenten toch anders beoordeeld moeten worden.

Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familieverhouding of
financiële samenstelling belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.
Een levenstestament kan uitkomst bieden ingeval de alleenstaande door ziekte of ongeval niet zelfstandig meer beslissingen kan nemen, door aanwijzen van volmachthouder. Met de bevoegdheid de woning te verkopen of te verhuren als een terugkeer naar de eigen woning
onwaarschijnlijk geacht wordt.  Zie opmerkingen bij www.adarma.nl/levenstestament

Downloaden van de beschrijving Module Az

Laten zien wat de uitkomsten kunnen zijn van de verdeling van het vermogen ingeval van het overlijden van een alleenstaande zonder kinderen. 

In dit geval zijn de broers en zusters en diens nakomelingen de wettelijke erfgenamen.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel ” en onder ‘belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook  om geen onjuiste conclusies te trekken.

Bestel de excel rekenmodule Az

Rekentool voor de financiële gevolgen bij de vererving zonder en met testament en signalering mogelijke knelpunten en alternatieven. 

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel” en onder “belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook door om geen onjuiste conclusies te trekken.

De rekenmodule Az is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik  voor € 12,50 (incl btw).  

Aanvraag voor een uitwerking van module Az

Omdat niet iedereen handig is in het gebruik van dergelijke programma’s is er per module een invulformulier beschikbaar aan de hand waarvan bij Ad Arma die module ingevuld wordt en de uitkomst als PDF  wordt teruggemaild. 

Stap 1. Lees vooraf wel de beschrijving Az zodat duidelijk wordt welke gegevens belangrijk zijn.

Stap 2:Ga naar aanvraag Azvul het formulier in en verstuur.

Stap 3: voor de korting van € 5 ga naar Doneer  voor een kleine gift aan ‘Metakids’.

Stap 4: opdrachtbevestiging, hierna volgt vanzelf de betaling. 

Voor deze service bedraagt de vergoeding € 25,- (incl btw), na een donatie aan Metakids € 20,-

Gezamenlijk steunen we de Stichting Metakids

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te doen. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u heeft een kortingsbon van € 5,-.